หน้า 1 จาก 1

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์(พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี พระพุทธเจ้าเมธังกร)- ชุดที่ 1

PostPosted: Sun Nov 30, 2014 9:17 am
โดย นิรทุกข์
ภาพชุดที่ 2
ภาพชุดที่ 3

มีนาคม 2557 ถมดิน และ เริ่มปรับสภาพโดยรอบ

Image
Image
Image
Image
Image
Image

พฤศจิกายน 2557

Image
Image
Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image

ร่วมกันเทปูน
Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Image
Image
Image

Re: ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์(พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี พระพุทธเจ้าเมธังกร)

PostPosted: Tue Dec 30, 2014 3:33 am
โดย นิรทุกข์
ภาพความคืบหน้า ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557


Image
Image
Image

Re: ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์(พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี พระพุทธเจ้าเมธังกร)

PostPosted: Thu Jan 01, 2015 6:53 am
โดย นิรทุกข์
ขออนุโมนากับคุณดวงใจ และทุกๆท่านด้วยครับ


Cr. คุณดวงใจ ปทุมาสูตร
"ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผอบเงินเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าอัทธทัสสี และพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเมธังกรและพระโลหิตธาตุของพระพุทธเจ้าทีปังกร เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ โดยมีสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิกขีทศพลที่หนึ่ง เป็นประธาน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พร้อมทั้งหมู่สงฆ์ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบุญกุศลนี้ จงเป็นเหตุปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีสัมมาทิฏฐิ เข้าถึงพระนิพพาน เจริญด้วยอายุ สุขภาพแข็งแรง โรคภัยไม่มี การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขออำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้กฎของอกุศลกรรมเก่าทั้งหมด จงสลายตัวไปโดยฉับพลัน ขออุทิศบุญกุศล ที่ได้ทำในครั้งนี้ แก่ญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกภพทุกชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ และแก่เหล่าพรหมทั้งหลายทุกชั้น เหล่าเทวดาทั้งหลายทุกชั้น ท้าวสักกะเทวราช ท้าวมหาราชทั้งสี่และบริวาร พยายมราช นายบัญชีและบริวาร เจ้าที่เจ้าทาง เปรต สัมภเวสี จิตวิญญาณที่มีรูปและไม่มีรูป เหล่าสัพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้มีส่วนได้ รับผลบุญในครั้งนี้ ท่านใดมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านใดมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป มีสัมมาทิฏฐิ เข้าถึงพระนิพพาน ขอพระยายมราชลุงพุฒิ จงเป็นพยานเทอญ" — with Kung Pissana, Penélope Nanthanath, ชญาดา สุวรรณเนตร, Sasitorn Luckanavong, Samrit Ld and Kung Res Mju.Image
Image
Image
Image
Image

Re: ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์(พระพุทธเจ้าอัทธทัสสี พระพุทธเจ้าเมธังกร)- ชุดที่ 1

PostPosted: Mon Mar 02, 2015 5:48 pm
โดย นิรทุกข์