หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น

PostPosted: Sat Jan 26, 2019 3:47 am
โดย นิรทุกข์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น

เนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ประชุมสงฆ์ และแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตให้ผ่องใสปราศจากโลภ
โกรธหลง ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญพุทธบริษัททุกท่านบำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา ร่วมเทปูนฐานราก
พื้นบ่อเก็บน้ำศาลาและเป็นเจ้าภาพสร้างศาลานี้(ใต้ศาลาเป็นบ่อเก็บน้ำฝน) เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจ
สงฆ์รองรับพุทธบริษัทที่เข้ามาพักปฏิบัติธรรม เจริญพระกรรมฐาน ขออานุภาพพระพุทธเจ้าช่วย
ในการปฏิบัติธรรม

ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจก
พุทธเจ้าทุกพระองค์ พระรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายมี
ความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน ภัยอันตรายทั้งปวงสลายไป
ขอให้บ้านเมืองสงบ ให้ประชาชนทั้งหลายมีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม มีสัมมาทิฏฐิ.
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑

กำหนดการ
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๒ – ๑๙ ก.พ. ๖๒ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันมาฆบูชา
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. เริ่มงานบุญใหญ่ ร่วมเทปูนฐานรากพื้นบ่อเก็บน้ำใต้ศาลา
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ที่พัก และห้องน้ำ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี เจ้ากรรมนายเวร นาค
เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ
หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946

ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า

ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF


Image

Image