หน้า 1 จาก 1

กิจกรรมปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ฝึกวินัยแก่นักเรียน

PostPosted: Fri Oct 20, 2023 7:03 pm
โดย นิรทุกข์
ฝ่ายปกครองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมได้ขอให้ทางสถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขารามช่วยดำเนินกิจกรรมปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ฝึกวินัยแก่นักเรียนที่ได้รับมอบหมายจากระบบ STU-MIS (ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 24 ตุลาคม (28 , 29 ตุลาคม 2566)


พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธมีดำริรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตุผล

1. เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับวัดและพระศาสนา เพื่อในอนาคตถ้านักเรียนโตขึ้นแล้วมีปัญหาทางจิตใจและความทุกข์ใจ จะได้นึกถึงวัดและนำธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในใจ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
2. แนะนำการปฏิบัติสติ สมาธิ ปัญญา เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมในการเรียนรู้การดำรงชีวิต และเพิ่มภูมิต้านทานทางด้านจิตใจแก่นักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติ
3. การปฏิบัติธรรมจะเน้นให้รู้จักเสียสละ รู้จักตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญาและนำสติสมาธิปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตประจำวัน
4. สังคมปัจจุบันเป็นยุคสื่อสารไร้พรมแดน ถ้าเด็กนักเรียนไม่มีสติ สมาธิ ปัญญา ในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารทั้งหลาย ก็อาจจะเกิดโทษต่อตัวนักเรียนและสังคมได้ การที่เด็กนักเรียนมีสติ สมาธิ ปัญญา ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็จะทำให้การตัดสินใจ การประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ก็จะเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ

พระอาจารย์วิชัย เห็นประโยชน์ที่กล่าวข้างต้นจึงช่วยเหลือทางโรงเรียนสำหรับโครงการนี้

โดยนักเรียนที่ทำกิจกรรมเฉลี่ย 15-30 คน ต่อวัน โดยคละชั้นเรียน รวมประมาณ 420 คน จนจบโครงการ

กิจกรรมที่กระทำในแต่ละวัน

1. ฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ แนะนำนักเรียนให้รู้จักตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปัญญา และบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ
2. การทำกิจกรรมร่วมกันให้รู้จักการทำงานร่วมกันให้มีความสามัคคีในการทำงาน
3. ก่อนเลิกกิจกรรมจะแนะนำความเห็นที่ถูกต้องและพานั่งสมาธิ

ในแต่ละวัน
1. จะมีพระชีและญาติโยมที่วัดดูแลนักเรียน
2. ทางวัดจะจัดอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนทุกวัน (งบประมาณจากทางวัด)
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image