หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น

PostPosted: Tue Mar 19, 2019 3:44 am
โดย นิรทุกข์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี
ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น

เนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งอำเภอพลเป็นสถานที่ที่เจ้าพระยาจักรี(พระยศในขณะนั้น) ได้มาตั้งทัพ
รวมพลจะไปปราบพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงขอเชิญ
พุทธบริษัททุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล ทาน ศีล ภาวนา และร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ราชวงศ์จักรีและบุรพกษัตริย์บน
แผ่นดินไทยทุกพระองค์
ขออานุภาพสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจก
พุทธเจ้า พระรัตนตรัย อำนาจบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้ภัยอันตรายทั้งปวงสลายไป ขอให้
บ้านเมืองสงบ ให้ประชาชนทั้งหลาย มีจิตเป็นกุศล อยู่ในศีลในธรรม มีสัมมาทิฏฐิ และขอให้ท่าน
ทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม พ้นจากกองทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน.
คณะพุทธบริษัทสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิขีทศพลที่ ๑

กำหนดการ
วันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ – ๘ เม.ย. ๖๒ บวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมในโอกาสวันจักรี
วันที่ ๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าป่าสามัคคีฯ
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้ญาติทุกภพทุกชาติ เปรต สัมภเวสี
เทวดา พรหม ทั้ง ๓ โลก และอธิษฐานขอพรพระ
หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ทหารไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่ 384-2-38156-2
2.พระวิชัย ศิริผลหลาย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล เลขที่ 792-213143-4
และกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นำปัจจัยเข้ากองผ้าป่า ที่เบอร์โทรแม่ชีรุ่ง 08-4603-0946

ดาวน์โหลดใบฏีกาผ้าป่า

ใบฏีกาผ้าป่า MS Word
ใบฏีกาผ้าป่า PDF


Image
Image
Image