พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๖

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

228. เรื่อง "ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของธาตุ"- 1 ม.ค. 2556 เช้า

 

230. เรื่อง "นิติธรรม วิถีพุทธ" 19 ม.ค.56เย็น(คณะนิติศาสตร์ มข.)

 
 

231. เรื่อง "พรอันประเสริฐ"- 21 ม.ค. 2556 บ่าย (ไซต์1SCG ระยอง)

 
 

232. เรื่อง "อานิสงส์การสร้างพระพุทธและวิหารทาน"- 22ม.ค.56เช้า(ไทยเพ็ท-ระยอง)

 

233. เรื่อง "หลักวินิจฉัยความรู้ความเห็น"- 24ก.พ.56เช้า

 

234A. เรื่อง "ให้ฉลาดในการมาอยู่วัดร่วมกัน"- 24ก.พ.56เย็น

 

234B. เรื่อง "จุดที่หลงเป็นจุดแห่งการวิจัย"- 24ก.พ.56เย็น

 

235. เรื่อง "แยบคายฝึกตนในการอยู่ร่วมกัน" - วันมาฆฯที่25ก.พ.56เช้า

 

 

236. เรื่อง "การทำงานอย่างไรให้มีความสุข"- 28 มี.ค.56บ่าย(SCGไซด์2)

 

237A. เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาท-ปัจจุบันธรรม"-29มี.ค.56บ่าย(ตัดขอศีล-รพ.บางบ่อ)

 

237B. เรื่อง "237B ตอบปัญหา(ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน-ตำหนิตนเอง"-29มี.ค.56บ่าย รพ.บางบ่อ

 

238. เรื่อง "เจริญพุทธมนต์ปตท.สผ"- 4เม.ย.56ฉันเช้า(ตัดศีล)

   

239. เรื่อง "พัฒนาคนพัฒนางาน" - 4เม.ย.56บ่าย(บ.เวิลด์ลีส)

 

 

240A. เรื่อง "ทำงานอย่างไรไม่เกิดทุกข์" - 25เม.ย.56บ่าย(โรงพยาบาลโกสุมพิสัย)

 

240B. เรื่อง "ตอบปัญหา(ไม่ใช่ของเราอย่างไร)" - 25เม.ย.56บ่าย(โรงพยาบาลโกสุมพิสัย)

 

 

241. เรื่อง "ปฏิปัตติบูชา"- 30 เม.ย. 2556 เย็น(วัดสังฆทาน)

 

 

242. เรื่อง "แนะนำความเห็นถูก-หาสัจจธรรม(หมอดลยาและคณะที่บ้านแม่รักพงศ์"- 18พ.ค.56เช้า

 

244A. เรื่อง "อิทัปปัจจยตา"- 19 พ.ค. 2556 (ชมรมสารธรรมฯเชียงใหม่)

 

 

244B. เรื่อง "อิทัปปัจจยตา (ตอบปัญหา)"- 19 พ.ค. 2556 (ชมรมสารธรรมฯเชียงใหม่)

 
 

245A. เรื่อง "สังขารและสมมติ"- 18 มิ.ย. 2556 (สวนโมกข์ กทม.)

   

245B. ตอบปัญหา(ปฏิบัติธรรมทุกเวลา) - 18 มิ.ย. 2556 (สวนโมกข์ กทม.)

   

246. เรื่อง "ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน"- 20 มิ.ย.56เช้า (บ.ปตท.สผ.)

   

247. เรื่อง "คุณธรรมความสามัคคีในการทำงาน"- 20 มิ.ย.56 บ่าย (SCG ไซต์ 7)

   

248. เรื่อง "สติในงาน และการทำงานร่วมกัน"- 21 มิ.ย.56 บ่าย (SCG ไซต์ 6)

   

249. เรื่อง "โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ตอนที่ 1 "- 7 ก.ค. 56

   

250. เรื่อง "โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ตอนที่ 2"- 18 ก.ค. 56

   

253. เรื่อง "กฎแห่งกรรม" - 25ส.ค.56 (บ.วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด)

   

254. เรื่อง "ทำไมปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า" - 20ต.ค.56

   

257. เรื่อง "มาวัดทำบุญทำอย่างไร" - 2 พ.ย.56(ค่ำ)

 
 

258. เรื่อง "เจริญเป้าหมายให้ชัดแจ้ง" - 15พ.ย.56เช้า

 
 

259. เรื่อง "ชีวิตเกิดมาได้อะไร" - 17พ.ย.56เช้า

 
 

260. เรื่อง "สัมผัสทั้ง ๖ ไม่ใช่ของเรา" - 23พ.ย.56เช้า

 
 

264. เรื่อง "มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่2" - 31ธ.ค.56เย็น