พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๔

 

 

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

74. เรื่อง “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง” - ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๔ (งานศพ)

   

75. เรื่อง "มิจฉาทิฎฐิ สัมมาทิฎฐิ" - ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ รพ.กรุงเทพราชสิมา

 

 

76. เรื่อง "เดินทางในทะเลวัฏสงสาร" - ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๔ รพ.กรุงเทพราชสิมา

   

77. เรื่อง "ความหมายวันมาฆบูชา" - ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔

   

78.เรื่อง “อัตถประโยชน์” - ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔ (เช้า)

 

79. เรื่อง “ปัญญากับความหลงเป็นอย่างไร” - ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔

 

80. เรื่อง “หลงโลกหลงสมมติ” - ๒ มี.ค. ๒๕๕๔

 

81. เรื่อง “ทางเดินออกจากตาข่ายมาร” - ๘ มี.ค. ๒๕๕๔ (เช้า)

 

82. เรื่อง "กตัญญูกตเวทิตาคุณ" - ๙ มี.ค. ๒๕๕๔

   

84. เรื่อง "หลักการดำเนินชีวิต" - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔

   

85. เรื่อง "ให้รู้จักสิ่งที่ควรทำ" - ๖ เม.ย. ๒๕๕๔

 

88. เรื่อง "กำเนิดมนุษย์" - ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔

   

89. เรื่อง "ปฏิบัติธรรมต้องมีเหตุมีผล" - ๒ พ.ค. ๒๕๕๔

   

90. เรื่อง "สัมมาทิฎฐิ" - ๕ พ.ค. ๒๕๕๔

   

92. เรื่อง "ศาสนาเจริญเสื่อมที่ใจ" - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๔

   

94. เรื่อง "อย่าประมาทในทาน-ทอดผ้าป่า" - ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๔ เที่ยง

   

95. เรื่อง "ความจริงเปิดเผยทำไมไม่เห็น" - ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๔ เย็น

   

96. เรื่อง "ธาตุกรรมฐานอวิชชาธาตุ" - ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๔

   

97. เรื่อง "ศาสนาชี้ทางสว่างแก่โลก" - ๗ มิ.ย. ๒๕๕๔

 

99. เรื่อง "ให้เชื่อกรรม (อบรม อบต. หนองแวงโสกพระ)" - ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔

   

107. เรื่อง "เหตุปัจจัยจึงต้องใช้สติปัญญาวิจัย" - ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๔

   

108. เรื่อง "ตถตา บังคับไม่ได้" - ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๔

   

109. เรื่อง "กลั่นความรู้ที่ถูกต้องเข้าสู่ใจ" - ๕ ก.ย. ๒๕๕๔

   

110. เรื่อง "ให้รู้จักเลือกทำแต่ประโยชน์" - ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๔

   

111. เรื่อง "เห็นปัจจุบันเห็นความจริง" - ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๔ (เช้า)

 

112. เรื่อง "แยบคายในการฝึกตนเอง" - ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๔ (เย็น)

   

113. เรื่อง "โยนิโสมนสิการ(ทำในใจให้แยบคาย)" - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔ (เช้า)

   

114. เรื่อง "คุณพระรัตนตรัย" - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔ (เย็น)

   

115. เรื่อง "ศึกษาหาความจริงในกายใจ" - ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ (เย็น)

   

116. เรื่อง "ฟังแล้วทุกข์เพราะอะไร" - ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๔ (เช้า)

   

117. เรื่อง "ไม่มีใครทำให้ทุกข์" - ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๔

 

118. เรื่อง "เตือนตนด้วยความจริง" - ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ (เช้า)

 

119. เรื่อง "ศึกษาความจริงกับความหลง" - ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

 

120. เรื่อง "ไม่ทำตามความหลง" - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔

   

125. เรื่อง "ศึกษาความจริงที่ปัจจุบัน(คณะดร.)" - ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๔ (เช้า)

   

126. เรื่อง "เคารพธรรม" - ๘ พ.ย. ๒๕๕๔ (เช้า)

   

129. เรื่อง "อานิสงส์วิหารทาน" - ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๔ (เพิร์ท)

   

130x. เรื่อง "จะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นอย่างไร" - ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๔ (บ.เวิลด์ลีส)

   

130. เรื่อง " ปัญญา3 สุตมยฯ-จินตาฯ-ภาวนามยปัญญา" - ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๔

   

131. เรื่อง "ธรรมะกับการทำงาน" - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔ (SCG)

   

132A. เรื่อง "ปฏิบัติธรรมคือการศึกษากายใจ" - ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ (บ.วิทยุการบิน)

   

132B. เรื่อง "อย่าประมาทในวัฎสงสาร" - ๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ (บ.วิทยุการบิน)

   

133. เรื่อง "ทำไมต้องศึกษากายใจ" - ๓ ธ.ค. ๒๕๕๔

   

134. เรื่อง "เจริญสุตมยปัญญา (เจริญปัญญาจากการฟัง)" - ๔ ธ.ค. ๒๕๕๔

   

138. เรื่อง "ปฏิจจสมุปบาทสายดับ"- 8 ธ.ค. 54เช้า

   

139. เรื่อง "ปัจจุบันธรรม" - ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔

   

143. เรื่อง "อริยสัจ 4 (ปฏิจจสมุปบาท)" - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ ปตท.สผ.

   

144. เรื่อง "ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ" - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ ปตท.

   

150. เรื่อง "นิสัยอนุสัย(ปฏิจจสมุปบาท)" - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔