พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๓

 

 

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

43. เรื่อง “หาตนดีกว่าหาภายนอก” - ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๓

 

44. เรื่อง “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” - ๑๒ เม.ย. ๕๓

 

45. เรื่อง “ให้เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง” - ๑๓ เม.ย. ๕๓

 

50. เรื่อง การบวชภิกษุณี” - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓

   

47. เรื่อง "ความมัวเมาในวัยในชีวิต - ๔ พ.ค. ๒๕๕๓ (SCG)

 

48. เรื่อง การปฏิบัติเบื้องต้น” - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

 
 

49. เรื่อง พุทธานุสติ-พุทธานุภาพ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

   

46. เรื่อง “สันโดษไม่ดิ้นรน” - ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓

 

51. เรื่อง “ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส” - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๓

 

52. เรื่อง “โสวจัสสตา ว่าง่ายสอนง่าย” - ๒๓ ส.ค. ๕๓ (เช้า)

 

53. เรื่อง “สั่งสมบุญนำสุขมาให้” - ๒๕ ส.ค. ๕๓ (เช้า)

   

54. เรื่อง “อธิษฐานธรรม ๔” - ๒๖ ส.ค. ๕๓ (เช้า)

   

55. เรื่อง “มาศึกษาของที่มีอยู่แล้ว” - ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓

 

56. เรื่อง “ปฏิรูปเทสวาสะ” - ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๓

   

57. เรื่อง “ทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความหลง” - ๒ ก.ย. ๒๕๕๓

 

59. เรื่อง “ละทิฎฐิละสมมติ” - ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๓ (เช้า)

 

60. เรื่อง “วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริง” - ๒๒ ก.ย.๒๕๕๓ (เช้า)

 

61. เรื่อง “เพียรเพื่อความจริง” - ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๓ (เช้า)

 

63. เรื่อง “อดีต อนาคต ปัจจุบัน ไม่ใช่ของเรา” - ๘ ต.ค. ๒๕๕๓

   

64. เรื่อง “สัจจะเป็นหลักของใจ” - ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๓

   

65. เรื่อง “สัตว์โลกเป็นไปตามวิถีกรรม” - ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๓

 

66. เรื่อง “ไม่ประมาทในการเดินทาง” - ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๓

 

73.เรื่อง “รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย” - ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓