พระธรรมะเทศนา ปี ๒๕๕๒

 

 

อ่าน/ฟังธรรม

 

 

โหลดMP3

 

ชม VDO (YouTube)

 

ดาวน์โหลด MS Word

13. เรื่อง “กระแสโอฆะ” - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

14. เรื่อง “พิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนบริโภค” - ๒๐ มี.ค. ๕๒

 

15. เรื่อง “การทำความเห็นให้ตรง” - ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๒ (เช้า)

 

16. เรื่อง “ให้รู้จักสภาวธรรม” - ๒๔ มี.ค. ๕๒ (เช้า)

 

17. เรื่อง “มหาสติปัฏฐานสูตร” - ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๒ ( เช้า )

 

18. เรื่อง ตั้งตนไว้ชอบ” - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

   

19. เรื่อง “โศลกท่านเว่ยหล่าง” - ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๒ (เช้า)

 

21. เรื่อง ปัญญาเห็นประโยชน์” - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ (เย็น)

   

22. เรื่อง ดูตัวเองให้รู้เท่าทันกิเลสหลอก” - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒

   

23. เรื่อง สิ่งที่หาได้ยาก” - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ (เช้า)

   

24. เรื่อง อย่าประมาทในกรรม” - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ (เย็น)

   

25. เรื่อง “พิจารณาอานาปานสติไม่หลงสมมติ” - ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๒ (เย็น)

 

26. เรื่อง “พละ ๕” - ๓๐ มี.ค. ๕๒

 

27. เรื่อง “กระแสโลก(ทิฏฐิ)ครอบงำเหล่าสัตว์” - ๓๑ มี.ค. ๕๒ (เย็น)

 

28. เรื่อง “ปฏิบัติธรรมให้เท่าทันปัจจุบันธรรม” - ๑ เม.ย. ๕๒ (เช้า)

 

29. เรื่อง “อาศัยงานหัดเจริญโพชฌงค์” - ๒ เม.ย. ๒๕๕๒

 

30. เรื่อง ให้ศึกษาเหตุศึกษาผล”  - ๒ เมษายน ๒๕๕๒ (เย็น)

   

31. เรื่อง “ไม่เห็นความจริงของลมหายใจเข้าออก” - ๓ เม.ย.  ๒๕๕๒ (เช้า)

 

32. เรื่อง “ตัณหาทิฏฐิมานะธรรมที่เนิ่นช้า” - ๔ เม.ย. ๕๒ (เช้า)

 

33. เรื่อง “ทำไมทิฏฐิเป็นธรรมที่เนิ่นช้า” - ๔ เม.ย. ๕๒ (เย็น)

 

20. เรื่อง การพัฒนาเป็นผู้ใหญ่” - ๖ เมษายน ๒๕๕๒

   

34. เรื่อง “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” - ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๒

 

1. เรื่อง “ธรรมดา” - ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๒

 

2. เรื่อง “วางใจเป็นกลาง” - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒

3. เรื่อง “อวิชชาปกปิดความจริงของขันธ์ ๕” - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒

 

4. เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท- ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

   

5. เรื่อง “ตั้งคำถามผิด” - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

6. เรื่อง “แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่เห็น” - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒

 

7. เรื่อง “การปฏิบัติธรรมไม่ยาก” - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

8. เรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา” - ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๒

 

9. เรื่อง ความไม่ประมาท” - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

   

10. เรื่อง “เหตุที่เป็นมูลของธรรมทั้งปวง ๑” - ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๒

 

11. เรื่อง “ทำไมต้องปฏิบัติธรรม” - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๒

 

12. เรื่อง “เหตุที่เป็นมูลของธรรมทั้งปวง ๒” - ๓๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๒

 

41. เรื่อง “การสำรวม ๕ ประการ” - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๒

 

42. เรื่อง “ความรู้ความเห็นไม่ใช่ของเรา” - ๒๒ ส.ค. ๕๒

 

35. เรื่อง “เห็นเหตุปัจจัยไม่หลงสมมติ” - ๑o ก.ย. ๒๕๕๒

 

36. เรื่อง "ดับไฟในใจ" - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เย็น)

 

37. เรื่อง สัมมาวาจา” - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เย็น)

   

38. เรื่อง สนทนาธรรมกับคณะดร.พรสุชาดา” - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เที่ยง)

   

39. เรื่อง “ให้เจริญสุจริตกรรม” - ๑o ธ.ค. ๕๒

 

40. เรื่อง “เรียนรู้สมมติหลงสมมติ” - ๓๑ ธ.ค. ๕๒